Møte i Fordelingsutvalget

2014-05-30

Fjerde møte vår 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Mathias J. Johansen

Andre:

Referat:

Godkjenning av innkalling

Det er ingen innvendinger. Inkallingen godkjentnes

Godkjenning av agenda

Ingen innvendinger. Agendaen godkjennes.

Behandling av forslag til nye vedtekter

 • PI:SK har valgt å trekke seg fra FU og er ikke lenger nevnt i vedtektene
 • Lagt til ny ressursperson i FU som er økonomiansvarlig som skal bistå
 • Endret fra spesifike tall i antall representanter til 2/3 av representatene når det gjelder antall som må stemme for eller være til stede
 • Ole Kristian kom med kommentar til paragraf 12a. 14 dagers mellomrom mellom to møter for å løse opp fordelingsutvalget.
 • Det forelslås å endre til ett semester
  • Paragraf 12a blir oppdatert til seks måneder I forslaget for å få et spesifikt antall dager
 • Det spørres om det er en forskjell på at det nå kalles vedtekter enn retningslinjer
  • det påpekes at det i praksis kun er en endring i hva de kalles, ikke i hvordan de fungerer
 • Det spørres om det er slik at koordiator og økonomiansvarlig kun kan skiftes ut på allmøte ellerom det kan gjøre på møte ved frafall.
  • Det foreslås at man kan finne en erstatter på møte
 • Det kommer inn kritikk til bruken av ordet medlemmer i paragraf 6.
  • Det bestemmes å skifte ordet medlemmer til styremedlemmer i forslaget Punkt 10c – veldedighet
 • Det foreslås å modifisere paragraf 10c til å inkludere en nedre grense for hva formuen kan være for å fremdeles kunne gi, og en øvre grense målt i kroner ikke prosent skulle vi bli veldig rike.
 • Det ble foreslått at heller dagen@ifi velger gi penger fra sitt overskudd til veldedighet for å få det tettere på studentenes virksomhet.
 • Det ble foreslått å gi foreningene som stilte med pengene vetorett mot det at det skal gi penger til veldedighet.
 • Fordelingsutvalget klarer ikke komme til noen enighet i formuleringen av vedtekt 10c. Så det bestemmes at vi stemmer over vedtektsforslaget med visse modifikasjoner først for å behandle paragraf 10c separat.
 • Det stemmes på at vedtektsforslaget skal tas inn med følgende endringer:
  • §6a Utvalget skal drives av minimum 2 styremedlemmer som velges for ett år på allmøtet.
  • §6c Hvis en koordinator eller økonomiansvarlig trekker seg fra sin stilling kan foreningene representanter velge inn en erstatter som skal sitte frem til neste allmøte.
  • §12a Utvalget kan oppløses ved at minst 2/3 av de representerte foreningene stemmer for oppløsning på to etterfølgende møter med minimum 6 måneders mellomrom.
  • §10c kuttes fra forslaget
 • Nye vedtekter med endringene over godkjennes enstemmig.
 • Det stemmes deretter om det er aktuelt å ha en paragraf som åpner for å gi til veldedige midler slik at det skal utarbeides videre retningslinjer slik at vi kan sette en frist for når det skal løses:
  • Det vedtas enstemmig at arbeidet skal fortsettes.
  • Frist for nytt møte settes til 30. mai. Da skal det tas en avgjørelse på vedtektsendringen for paragraf 10c.

Behandling av søknader

Fadderforeningens søknad om driftsmidler H14

 • Det påpekes at 20500 kr ikke er lagt til i søknadsummen.
 • Det ønskes at det spesifiseres i større grad hvilke utgiftsposter som dekkes fra hvilke inntektskilder.
 • Det påpekes at T-skjortene ikke er ført med MVA.
  • Det foreslås at Navet eller dagen@ifi kan gjøre innkjøpet for å være fritatt MVA
  • Det stilles usikkerhet ved hvorvidt dette er lov å gjøre eller er svindel av staten
 • Det bestemmes at man ikke vil stemme om søknaden, men at det bes om revidert søknad med oppdatering på punktene over der man skiller søknad om t-skjorter fra resterende beløp.
  • Den nye søknaden skal behandes på møtet den 30. mai

CYBs søknad om driftsmidler V14

 • Det påpekes at det ikke er spesifisert hvilke utgiftsposter beløpet skal dekke.
 • Det ønskes ikke å subsidiere innkjøp, men heller drift.
 • Søknaden godkjennes med spesifisering om at pengene går til posten drift av Escape.

Eventuelt

Møtet heves

Vedlegg:

 1. agenda.txt
 2. htttt.txt
 3. poenggivning.txt
 4. referat 2014-05-30.odt
 5. soknad_01_fadderstyret.pdf
 6. soknad_02_fadderstyret_t-skjorter-utensponsorer.pdf
 7. soknad_03_cyb_brettspill.pdf
 8. soknad_04_cyb_teknisk.pdf
 9. soknad_05_fifi_h2014.pdf
 10. velded_søknad.pdf
 11. velded_unicef_søknad.pdf
 12. økonomi.txt
 13. referat 2014-05-30.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.