Vedtekter for Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk, UiO

Sist endret: 25/10-2023

§1. Utvalgets navn

Utvalgets navn er Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk, heretter nevnt som Fordelingsutvalget.

§2. Utvalgets formål

Fordelingsutvalgets formål er å fordele midler til aktiviteter og virksomhet av og for informatikkstudenter ved Universitetet i Oslo.

§3. Representanter i utvalget

a) Utvalgets øverste myndighet består av representanter fra foreninger tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Følgende foreninger er representert:

 • CYB (Cybernetisk Selskab)
 • dagen@ifi (IFI-dagen)
 • FUI (Fagutvalget ved Insititutt for informatikk)
 • Navet (IFI-Navet)
 • Mikro (Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer)
 • ProgSys (Linjeforeningen for Programmering og Systemarkitektur)
 • LI:ST (Programutvalget for Informatikk: Språk og Kommunikasjon)
 • Defi (Designforeningen ved IFI)
 • Digitus (Linjeforening for Digital økonomi og ledelse)
 • MAPS (Matematikk, algoritmer og programmering for studenter)

b) Hver forening plikter å stille med minst én representant på hvert møte.

c) Hver forening plikter sørge for at foreningens kontaktinformasjon er oppdatert.

d) Foreninger tilknyttet Institutt for informatikk kan søke om å representeres i utvalget. Søknaden behandles på førstkommende møte. Dersom søknaden godkjennes skal foreningen representeres fra og med påfølgende møte.

e) Representerte foreninger kan trekke seg fra fordelingsutvalget.

§4. Mistillit til representerte foreninger

Forslag om å frata foreninger sin plass i Fordelingsutvalget kan fremmes av alle foreninger som er representert eller av utvalgets styre.

a) Årsaker til å frata en forening dens representant er:

 • Mislighold/kritikkverdige forhold
 • Gjentatte tilfeller av uteblitt representasjon

b) Forslaget skal behandles på førstkommende møte, tidligst 14 dager etter at forslaget ble fremmet.

c) Plassen kan kun fratas ved enstemmig flertall blant de gjenværende foreningene.

§5. Allmøtet og dets myndighet

a) Allmøtet er utvalgets samling for alle studenter tilknyttet Institutt for informatikk og holdes hvert år, i løpet av februar.

b) Allmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel.

c) På allmøtet behandles utvalgets beretning, regnskap for forrige periode, valg av styre, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden.

d) Alle studenter som tar et eller flere IN/INF emner ved Institutt for informatikk har stemmerett og kan stille til valg. Allmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall.

e) Allmøtet er beslutningsdyktig hvis minst 15 av studentene ved Institutt for informatikk er til stede.

§6. Styret og valg

a) Utvalget skal drives av minimum 2 medlemmer som velges for ett år på allmøtet.

b) Verv i utvalget er som følger: koordinator og sekretær og andre verv Fordelingsutvalget selv setter ned ved behov.

c) Verv i fordelingsutvalget kan fylles dersom 2/3 av representantene i FU stemmer for.

§7. Styret og dets oppgaver

a) Koordinator tar seg av all innkommende og utgående korrespondanse og sørger for at foreningene overholder pliktene sine. Koordinator er ansvarlig for å kalle inn til møter.

b) Sekretær holder rede på alle saker som går gjennom Fordelingsutvalget og deres status. Ved møter skal sekretær sørge for at det blir ført referat.

§8. Mistillit til styret

Mistillitsforslag overfor utvalgets styremedlemmer skal behandles på møte, og må få minimum 2/3 stemmer for å vedtas.

§9. Møter

a) Beslutninger vedtas i hovedsak på møter, men hastesaker kan unntaksvis behandles ved sirkulasjon.

b) Fordelingsutvalget er beslutningsdyktig dersom minst 2/3 av medlemsforeningene er representert. Én person kan kun representere én forening på ett og samme møte.

c) For at et vedtak skal kunne fattes skal minimum 2/3 av representantene stemme for.

d) Alle foreninger tilknyttet Institutt for informatikk har møterett, men kun foreningene med en representant i utvalget har stemmerett ved møter.

e) Alle foreninger tilknyttet Institutt for informatikk har krav på å motta informasjon om Fordelingsutvalgets møter og vedtak om dette ønskes.

§10. Utvalgets midler

a) Utvalgets midler skal brukes i henhold til utvalgets formål.

b) All bruk må godkjennes av foreningenes representanter i utvalget.

c) Dersom Fordelingsutvalgets årsregnskap ender med overskudd, kan et beløp inntil summen av overskuddet deles ut til veldedighet det påfølgende året. Fordelingsutvalgets samlede likvide midler skal ikke være under 1.000.000 NOK etter at pengene deles ut. Pengene må deles ut i henhold til retningslinjer for utdeling til veldedige formål.

§11. Søknader

a) Alle studentforeninger tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra fordelingsutvalget.

b) Det vektlegges at midlene det blir søkt om kommer studentene ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo til gode.

c) Søkerforeningen skal ha lest igjennom Fordelingsutvalgets retningslinjer for søknader. Dersom søknaden følger retningslinjene vil den vanligvis godkjennes.

d) Fordelingsutvalget plikter å tilgjengeliggjøre retningslinjer for søknader til alle foreninger som ønsker å søke midler fra utvalget.

e) Før utbetaling av midler skal foreningen som søker signere på at pengene brukes til formålet som er oppgitt i søknaden med eventuelle presisjoner gitt av Fordelingsutvalget.

§12. Oppløsning av utvalget

a) Utvalget kan oppløses ved at minst 2/3 av de representerte foreningene stemmer for oppløsning på to etterfølgende møter med minimum 14 dagers mellomrom.

b) Utvalget skal oppløses dersom alle de representerte foreningene trekker seg fra utvalget.

c) Ved oppløsning av utvalget vil dets midler og eiendeler overføres tilbake til foreningene som donerte midlene. Midler og eiendeler vil bli fordelt etter hvor mye den enkelte forening har gitt i innskudd.

Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.