Møte i Fordelingsutvalget

2015-08-15

Første møte høst 2015

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Joakim Lindquister

Deltagere med stemmerett:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av agenda

Agenda ble videre godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

4. Behandling av søknader

4.1 Verandes søknad om semseterstøtte for høsten 2015

Verande søker om støtte på 10 400 kr fordelt på postene arrangementskostnader, markedsføring, mat og drikke, bankgebyrer og andre utgifter.

Jan Furulund bemerker at det er en ganske høy sum på postene for styregoder(styremiddag og mat til styremøter). Jan foreslår at mat til styret reduseres til 2 500 kr. Espen og Anders foreslår at posten til styremiddag blir stående, men at mat til styremøter reduseres.

Verandes søknad godkjennes med følgende merknader: Postene om mat til styremiddag og mat til styremøter reduseres til 2 500 kr.

Den godkjente søknaden blir totalt på 8 400 kr.

4.2 Defis søknad om semesterstøtte høsten 2015

Defi er en nyoppstartet forening for linjeprogrammet Informatikk: Design, bruk, interaksjon. De søker om støtte på 9 100 kr fordelt på postene egenkapital, arrangementskostnader, mat og drikke til aktive og andre utgifter.

Defis søknad om semesterstøtte godkjennes.

4.3 Ifi-avisens søknad om semesterstøtte for høsten 2015.

IFI-avis er en nyoppstartet studentforening som skal gi ut magasin/avis av og for studenter ved IFI. IFI-avis søker om støtte på 15 700 kr til å utgi den første utgaven av to tenkte for høsten 2015, samt midler til drift av foreningen i denne perioden. Posten om likviditetsstøtte behandles i seperat søknad.

Ifi-avisens søknad om støtte godkjennes.

4.4 Ifi-avisens søknad om likviditetsstøtte og tøtte til utgivelsefest

IFI-avis er en nyoppstartet studentforening som skal gi ut magasin/avis av og for studenter ved IFI. De søker om likviditetsstøtte på 5 000 kr og støtte til planlagte arrangementer på 2 200 kr, totalt 7 200 kr.

Ifi-avisens søknad godkjennes.

4.5 PI:SK søknad om semesterstøtte for høsten 2015.

PI:SK er en linjeforening på Institutt for Informatikk. PI:SK søker om støtte på 14 650 kr på postene arrangementskostnader, mat og drikke til aktive, bankgebyrer, likviditetsstøtte og andre utgifter.

Jan Furulund bemerker at det er en ganske høy sum på postene for styregoder(styremiddag og mat til styremøter). Det foreslås å redusere postene med mat til styret til totalt 2 500 kr.

Det foreslås og stryke posten på 900 kr om grillkveld(gjort om til pizzakveld), da FU kun ønsker å støtte et pizzaarragement i semesteret.

PI:SK søknad godkjennes med følgende merknader: Posten om grillkveld strykes. Postene om mat til styremiddag og mat til styremøter reduseres til 2 500 kr.

Den godkjente søknaden blir totalt på 11 750 kr.

4.6 MAPS søknad om støtte til introkurs i konkuranseprogrammering

MAPS søker om 5 200 kr i prosjektstøtte til et introduksjonskurs i konkuranseprogrammering.

MAPS søknad godkjennes.

4.7 UniPlays søknad om støtte til arrangement og utstyr.

UniPlay er en studentforening med målgruppen studenter som er interessert i dataspill og foreningens mål er å samle disse studentene sammen for å skape et hyggelig og sosialt miljø.

Foreningen søker totalt om 33 256 kr til forskjellige poster.

Det bemerkes at foreningen ikke er en IFI-forening, men mer en forening rettet mot studenter generelt. Det bemerkes at det blir feil å støtte innkjøp av utstyr til en forening som ikke er tilknyttet Insitutt ved Informatikk.

Jan bemerker at søkaden om støtte til Game Jam burde vært en egen søknad om prosjektstøtte.

Deler av søknaden godkjennes: Posten om markedsmateriell og pizza godkjennes. Pizzaposten reduseres til 1 600 kr.

Den godkjente søknaden blir totalt på 2 488 kr.

5. P:ISK søknad om representasjon i FU

Axel redegjør for PI:SK og forteller om hva foreningen gjør. Det bemerkes at det er en ung forening og at de kan bli gitt observatørstatus i første omgang.

PI:SK får obsevatørstatus i FU.

6. Eventuelt

Møtet hevet kl. 13.35

Vedlegg:

    Rediger

    Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.