Møte i Fordelingsutvalget

2015-06-12

Fjerde møte Vår 2015

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Joakim Lindquister

Deltagere med stemmerett:

 • Cybernetisk Selskab, Jan Furulund
 • dagen@ifi, Andreas Lind Johansen
 • Navet, Martine Rolid Leonardsen
 • ProgSys , Henning Lund Hanssen
 • PING, Marius Berntsen
 • MAPS, Tore Norderud
 • PING, Marius Berntsen
 • Koordinator, Mathias Johan Johansen
 • Ugyldig foreningskode: "okonomians Joakim Lindquister"
 • Mikro, Elsie Mestl
 • FUI, Andre Kramer Orten
 • Ugyldig foreningskode: "Suhas Joshi"
 • Ugyldig foreningskode: "Kristina Vottestad"
 • Ugyldig foreningskode: "Ole Kristian Rosvold"

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten merknader.

##2. Godkjenning av agenda {#agenda}

Agenda ble videre godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

4. Endringer av retningslinjer

4.1 Driftstøtte

Mathias redegjør for forslaget der man åpner for å få driftstøtte fra Fordelingsutvalget uten at det knyttes til spesefikke budsjettposter.

Etter debattt vedtas forslaget til endring av retningslinjer.

5. Behandling av søknader

5.1 Ifi-avisens søknad om semseterstøtte for høsten 2015

Den nyoppstartede foreningen søker om kr 16 200 til de to tenkte utgivelsene av avis for høsten 2015, samt milder til drift av foreningen.

FU bemerker at sponsing til styremiddager støttes med opptil 3 500 kr, mens mat til frivillige opp til 2 000 kr. Dette må justeres i søknaden. FU ønsker at det skal spesifiseres hvilke punkter dere søker om fra FU. I dagens søknad er det ikke klart hva FU skal støtte og hva kulturstyret skal støtte.

FU bemerker at eventuell søknad om likviditetstøtte må spesifiserer i søknaden. FU dekker opp til kr 5 000 i likviditetstøtte.

FU ber om Ifi-avisen sender inn en ny søknad og behandler så søknaden på sirkulasjon.

5.2 CYBs søknad om semesterstøtte våren 2015

CYB søker om kr. 20 000 til driftstøtte for vårsemester 2015, midler som er tiltenkt å bidre til driften av Escape.

Jan redegjør for søknaden.

CYBs søknad om semsterstøtte godkjennes.

5.3 CYBs søknad om prosjektstøtte for kassesystemet.

CYB søker om kr 14 000 i prosjektstøtte for oppgradering av kassesystemet i Escape.

Jan redegjør for den innsendte søknaden.

CYBs søknad om støtte godkjennes.

5.4 Defis søknad om semsterstøtte høsten 2015

Den nyoppstartede designforeningen søker om semsterstøtte for høsten 2015.

FU ønsker ikke å gi støtte til innkjøp av sparkesykler. FU ønsker ikke å gi støtte til styremiddag uten at foreningen har noen arrangementer i løpet av semestetert. FU ber om at foreningen sender inn en aktivetsplan for hva de planlegger å gjøre neste semesteret.

FU godkjenner ikke søkaden om støtte til styremiddag og sparkesykler. Når FU mottar en aktivetsplan for høsten 2015 blir søknaden om egenkapital behandlet på sirkulasjon.

5.5 IFI-ordenens søknad om semsterstøtte høsten 2015

IFI-ordenen søker om kr 6 000 til innkjøp av medaljer og utstyr som brukes i forbindelse med representasjon av ordenen, deriblant seremonien hvor ordenen tildeles dem som har gjort seg fortjent.

FU ser ikke at alt som søkes støtte til vil komme IFI-studenter til gode, jf. Fordelingsutvalgets formål. FU ønsker å støtte søknaden om støtte til medaljer, da FU ser på dette som en fin måte å hedre personer som har gitt en innsats for foreningslivet på IFI.

FU ønsker å godkjenne søknaden om støtte til medaljer, totalt 1 500 kr, gitt at CYB tar hovedansvaret for søknaden, siden IFI-ordenen ikke er en forening ved IFI.

5.6 UPFs søknad om prosjektstøtte høsten 2015

UiO Paintballforenings søker om kr 45 520 til å sette opp en paintball-bane i fadderuka slik at IFI-studenter kan spille paintball. De ønsker også å stille med en post i IFI-olympiaden.

Kristina redegjør for den innsendte søknaden.

FU stiller spørsmål til hvordan man skal sjekke at studentene faktisk er IFI-studenter. FU bemerker at det søkes om en betydelig sum, rundt regnet circa 10 % av det FU deler ut iløpet av et år. Det stilles spørsmål hvorvidt en slik sum faktisk kommer IFI-studenter til gode. FU stiller spørsmål hvorvidt det er økonomisk forsvarlig og leie inn utstyr, heller enn å kjøpe den inn selv.

FU godkjenner ikke søknaden.

5.7 Multikopterforenings søknad om semesterstøtte høsten 2015

Multikopterforeningen søker om kr 14 260 til å dekke utgifter til innkjøp av diverse utstyr til bygging av multikoptere.

Mathias redegjør for forslaget. Mathias kommenterer at søknaden er for lite detaljrik. Det må spesifiseres i mer detalj hva det skal brukes penger på.

FU godkjenner ikke søknaden.

5.8 CYBs søknad om prosjektstøtte til Ifi-gallaen høsten 2015

CYB søker om arrangementstøtte på kr 42 500 til arrangering av IFI-galla, en studentgalla arrangert på Institutt for Informatikk.

Ole Kristian Rosvold redegjør for søknaden. FU bemerker at de ikke ønsker å støtte deltakeravgift for Cosa Nostra deltakere.

FU godkjenner søknaden med merknader.

6. Visning av nettisden

Utgår på grunn av utløpt møtetid.

 1. Eventuelt {#sak-7}

Møtet hevet kl. 14.06

Vedlegg:

 1. Budsjett for 2015-ifi-avis.pdf
 2. Søknad til Fordelingsutvalget, 01 2015-ifi-avis.pdf
 3. Tilbud fra trykkeri-ifi-avis.pdf
 4. Vedtekter v010515 + retningslinjer-ifi-avis.pdf
 5. aktivitetsplan15h1-ifi-avis.pdf
 6. referat.odt
 7. referat_2015-06-12.pdf
 8. søknad_01_ifi-avis_driftstøtte_h15.pdf
 9. søknad_02_cyb_driftstøtte_v15.pdf
 10. søknad_03_cyb_prosjektstøtte_kassesystem.pdf
 11. søknad_04_defi_budsjett_h15.pdf
 12. søknad_04_defi_driftstøtte_h15.pdf
 13. søknad_04_defi_vedtekter.pdf
 14. søknad_05_ifi-ordenen.pdf
 15. søknad_05_ifi-ordenen_budsjett.pdf
 16. søknad_05_ifi-ordenen_tildelinger.pdf
 17. søknad_06_upf_prosjektstøtte_h15.pdf
 18. søknad_07_multikopterforeningen_driftstøtte_h15-rotor.pdf
 19. søknad_08_cyb_prosjektstøtte_ifi-galla_h15.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.