Møte i Fordelingsutvalget

2012-09-21

Første møte høst 2012

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Andre:

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent.

4 Kort økonomioppdatering

Koordinator forteller kort at man har i overkant av 400 000 kroner på konto, og at det kommer en mer detaljert oversikt utover høsten.

5 Behandling av søknader

5.1. Verdandes søknad om prosjektstøtte høst 2012

Innvilget.

5.2. Verdandes søknad om driftsmidler høst 2012

Innvilget.

5.3. CYBs søknad om driftsmidler høst 2012

Det stilles spørsmål om posten til videre arbeid med orden, og hvordan denne summen skal benyttes. Søknaden innvilges, men man ber om at det redgjøres ytterligere for dette.

5.4. CYBs søknad om prosjektstøtte IFI-galla høst 2012

Søknaden innvilges, men man gjør samtidig oppmerksom på at et eventuelt overskudd skal tilbakebetales.

5.5 CYBs søknad om underskuddsgaranti IFI-galla høst 2012

Innvilget.

5.6. CYBs søknad om prosjektstøtte IFI Skitur 2013

Innvilget, men det blir bedt om at et regnskap for IFI Skitur 2012 produseres og at dette ettersendes.

5.7. TekNats søknad om driftsmidler høst 2012

Delvis innvilget med 750 kroner da «Utstyr til programrommet» utover posten «Trykk av faglige plakater» på 100 kroner faller under hva IFI i utgangspunktet dekket til programrommene (de vil nok tilbakebetale dette mot bilag).

5.8. TekNats søknad om prosjektstøtte høst 2012

Man diskuterer foreningens vedtekter (§7 … Dersom foreningen skal oppløses vil alt overskudd av penger gå til et veldedig formål … [og] at av eventuelt utstyr vil bli sendt på loppemarked) og oppfordrer til å videreføre eierskapet av brettspill og lignende internt på IFI ved en eventuell oppløselse da tildelte midler er ment å gå studentforeninger på IFI til gode. Videre gjør man oppmerksom på at støtte som ikke brukes slik FU er forespeilet skal tilbakeføres. Søknaden innvilges.

6 Signering av innvilgede søknader

Koordinator sender papirer rundt. Han beklager at det fortsatt står «Fagutlvalget for I:SK», og skal rette dette i malen.

7. Bokettersyn for vårens søknader

Koordinator ønsker å se nærmere på Mikros søknad for våren, og foreslår å kaste terning mellom de tre andre som har mottatt støtte denne våren (CYB, MAPS og fellesprosjektet Foreningsfesten; FIFI har fått en søknad innvilget, men pengene er ennå ikke utbetalt pga manglende kontonummer og vil eventuelt være gjenstand for et bokettersyn neste semester). Foreslaget godkjennes, koordinator kaster terning, og den lander på Foreningsfesten.

I tillegg blir koordinator bedt om å tar en nærmere titt på postene for orden i CYBs tidligere søknader.

8. FU i 2013

Koordinator ønsker å gi plassene videre da han ikke har hatt et stort nok overskudd til oppgaven gjennom våren og inn i høsten. Det blir valg av ny koordinator på høstens siste FU-møte.

9 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg:

 1. 2012.09.21 møtereferat.odt
 2. 2012.09.21 møtereferat.pdf
 3. 2012.09.21 responsskjema driftsstøtte cyb høst 2012.pdf.pdf
 4. 2012.09.21 responsskjema driftsstøtte teknat høst 2012.pdf.pdf
 5. 2012.09.21 responsskjema driftsstøtte verdande høst 2012.pdf.pdf
 6. 2012.09.21 responsskjema prosjektstøtte ifi skitur 2013.pdf
 7. 2012.09.21 responsskjema prosjektstøtte ifi-galla høst 2012.pdf
 8. 2012.09.21 responsskjema prosjektstøtte teknat høst 2012.pdf
 9. 2012.09.21 responsskjema prosjektstøtte verdande høst 2012.pdf
 10. 2012.09.21 responsskjema underskuddsgaranti ifi-galla høst 2012.pdf
 11. 2012.09.21 responsskjemaer.ods
 12. søknad 1 - vedlegg - verdandes budsjett høst 2012.ods
 13. søknad 1, søknad 2 - verdandes søknader høst 2012-verdande.pdf
 14. søknad 3 - cybs søknad om driftsmidler høst 2012-cyb.pdf
 15. søknad 4, søknad 5 - cybs søknader for ifi-galla høst 2012-cyb.pdf
 16. søknad 6 - cybs søknad om prosjektstøtte ifi skitur 2013-cyb.pdf
 17. søknad 7 - teknats søknad om driftsmidler høst 2012-teknat.pdf
 18. søknad 7 - vedlegg - teknats budsjett høst 2012-teknat.pdf
 19. søknad 8 - teknats søknad om prosjektstøtte høst 2012-teknat.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.