Møte i Fordelingsutvalget

2013-03-05

Andre møte vår 2018

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Uvisst

Andre:

 • Fu, Bendik Kvamstad (bendikhk)
 • Fu, Torgeir Lebesbye (torgeirl)
 • Cybernetisk Selskab, Sjur Hernes (sjurher)
 • dagen@ifi, Johanne Håøy Horn (johannhh)
 • Navet, Martine Rolid Leonardsen (martirle)
 • PING, Marius Bernklev (mariube)
 • Mikro, Jarle Fosen (jarlefo)
 • Pisk, Andreas Lind-Johansen (andrelin)
 • FUI, Suhas Joshi (joshi)
 • Prognett, Mathias Johan Johansen (mathiajj)

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Dato må endres. Godkjent.

4 Kort økonomioppdatering

Punktet blir utsatt pågrunn av at koordinator ikke har fått tilgang til alle kontoutskrifter enda. En oppdatering vil bli sendt ut på mail.

5 Behandling av søknader

5.1 ProgNetts søknad om representant I FU

ProgNett får tildelt observasjonsstatus ut semesteret. Søknad om fast plass og stemmerett vil bli tatt opp igjen på første møte neste semester.

5.2 ProgNetts søknad om driftsmidler vår 2013

Det er ikke spesifisert hvilke konkrete utgifter søknaden skal dekke. Siden arrangementet de søker støtte til allerede er arrangert blir ProgNett oppfordret til å sende inn en ny søknad med regnskap fra arrangementet. Ny søknad kan behandles på sirkulasjon.

5.3 Fadderstyrets søknad om prosjektstøtte vår 2013

Innvilges.

5.4 TekNats søknad om driftsmidler vår 2013

Delvis innvilget, posten “Vors” blir strøket siden den blir ansett som for uspesifisert. FU oppfordrer TekNat til å endre vedtektene slik at eiendeler ved en eventuell oppløsing går ifi-studenter til gode framfor et loppemarked.

5.5 Verdandes søknad om omfordeling av driftsmidler vår 2013

Innvilget.

5.6 Foreningsfest komiteens søknad om prosjektstøtte vår 2013

Innvilges med en ramme på opp til 25 000kr.

## 6 Signering av innvilgede søknader {#sak-6} Blir utsatt til uke 19.

7 Sonen

FU er positive til søknader om utstyr til sonen, men velger å følge retningslinjene som sier at kun foreninger kan få innvilget søknader. Aktive på sonen oppfordres til å enten starte en forening eller samarbeide med relevante foreninger. Både Mikro og Robotica (på genfors) har vist interesse.

Eventuelt

Vedlegg:

 1. 2013.05.03 møtereferat.pdf
 2. foreningsfesten_2013_soknad_oppdatert.pdf
 3. sak_7_sonen-makers.pdf
 4. soknad_01_ifi-prognett_vedtekter.pdf
 5. soknad_01_soknad_fu-representant_prognett.pdf
 6. soknad_01_stiftelsesdokument_ifi-prognett.pdf
 7. soknad_02_prognett_søknad_v2013.pdf
 8. soknad_03_arrangementer_vaar13-fadderstyret.pdf
 9. soknad_03_budsjett_vaar13-fadderstyret.xlsx
 10. soknad_03_soknad_prosjektstotte_fu-fadderstyret.pdf
 11. soknad_03_utbetalingsinfo-fadderstyret.pdf
 12. soknad_04_budsjett2013v-teknat.pdf
 13. soknad_04_driftsoknad-teknat.pdf
 14. soknad_05_ny_drift_verdande.pdf
 15. soknad_05_nyttbudsjettverdandev13-verdande.pdf
 16. soknad_06_foreningsfesten_2013_soknad.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.